Zespół Recenzentów

Uprzejmie informujemy, że w kwestiach dotyczących prac zespołu recenzentów redakcja "Jagiellońskiego Przeglądu Bezpieczeństwa" kieruje się wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które określają, że „lista recenzentów służy informacji o pochodzeniu recenzji (polska lub zagraniczna), a także o korelacji między liczbą artykułów opublikowanych, a liczbą recenzentów. Lista recenzentów publikowana jest w czasopiśmie w wersji papierowej w pierwszym lub ostatnim numerze periodyku danego roku lub umieszczana na stronie internetowej czasopisma" .

Obecnie prowadzimy rozmowy z naukowcami o uznanej renomie w Polsce oraz za granicą w sprawie dołączenia do zespołu recenzentów „Jagiellońskiego Przeglądu Bezpieczeństwa".
 
W procedurze recenzji kierować się będziemy przedstawionymi poniżej podstawowymi wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP:
 
Podstawowe zasady recenzowania publikacji w „Jagiellońskim Przeglądzie Bezpieczeństwa":
 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki,
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces").
 4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  • a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • b) relacje podległości zawodowej,
  • c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Dokumenty do pobrania:

 1. Szablon recenzji [.docx]
 2. Podstawowe zasady recenzowania publikacji [.docx]